Preces

Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

 

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. Aptieka – Pārdevēja aptieka “Korsofarm aptieka”, kas atrodas Lielvārdes ielā 13, Rīgā, un kura īsteno interneta aptiekas darbību Tīmekļa vietnē pamatojoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības veidu – „bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību”;

1.2. Atteikuma tiesības – ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas, atkāpties no Distances līguma (vienošanās, par Preces iegādi, kas starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta attālināti - tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā);

1.3. Līdzēji – Pircējs un Pārdevējs, abi kopā;

1.4. Pārdevējs – SIA „MEDELENS”, reģ. Nr. 40003383257, juridiskā adrese: Pildas iela 30-9, Rīga, LV-1082, Latvija, tālrunis: +371 67704319;

1.5. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas veic Pasūtījumu Aptiekā, izmantojot Tīmekļa vietni;

1.6. Preces – jebkuras preces, kuras Aptiekas Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties;

1.7. Noteikumi - šie Lietošanas noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Tīmekļa vietnē.

1.8. Tīmekļa vietne: tīmekļa vietne www.medikaments.lv;

 

I Vispārīgie noteikumi

2. Noteikumi ir vispārējs, Pircēja un Pārdevēja  savstarpējo  attiecību  reglamentējošs dokuments,  kas  nosaka  Līdzēju  tiesības  un  pienākumus,  kas  rodas  Pircējam iepērkoties Tīmekļa vietnē. Šie noteikumi ir starp Līdzējiem noslēgta tiesiska darījuma neatņemama sastāvdaļa un tie ir saistoši Līdzējiem. Pircēja un Pārdevēja tiesiskās attiecības, kas nav regulētas Noteikumos, nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

 4. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma un izskata.

5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Tīmekļa vietni, tai skaitā Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas pieder tikai un vienīgi Pārdevējam. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona var tikt saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Pārdevējam un trešajām personām.

6. Pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas no kvalificēta farmaceita par Tīmekļa vietnē esošo Preču pareizu lietošanu, ietekmi uz veselību, lietošanas ierobežojumiem un citiem jautājumiem. Sazināties ar farmaceitu var gan telefoniski, gan uzdodot jautājumus e-pasta formā. Aptiekas farmaceitam ir pienākums sniegt informāciju Pircējam atbilstoši farmaceitiskās aprūpes standartiem. Papildus Pircējam pašam ir jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro bezrecepšu zāļu lietošanas instrukcijas un Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.

7. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.

8. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota atbilstoši Piegādes noteikumiem. Pirms Pasūtījuma veikšanas, Pircējam ir pienākums iepazīties ar Piegādes noteikumiem.

9. Veicot Pasūtījumu, Pircējam ir jāievada pareizi un precīzi dati. Gadījumā, ja Pircējs nav ievadījis precīzus datus, Pārdevējs var neizpildīt vai noteiktajā kārtībā neizpildīt pasūtīto Preču piegādi.  

10. Gadījumā, ja vairāki Pircēji vienlaikus pasūta konkrētu Preci un Pārdevējam nav iespējams nodrošināt visiem Pircējiem Preci par Tīmekļa vietnē norādīto cenu, tad pirms Pasūtījuma akceptēšanas, Pārdevējam ir tiesības mainīt Preces cenu, par to paziņojot Pircējam. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības atteikties no Preces iegādes. 

11.   Pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas, Pārdevējs veic pirkuma apstrādi. Gadījumā, ja kāda no pirkumā esošajām Precēm nav pieejama Piegādes noteikumos noteiktajā piegādes laikā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju (izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru) un Puses vienojas par citu piegādes laiku. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, jebkurai no Pusēm ir tiesības atteikties no pirkuma darījuma. Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircēja pasūtījuma izpildi, nenorādot atteikuma iemeslus.

12. Pircējs, pēc pirkuma apstiprinājuma saņemšanas, veic Preču apmaksu atbilstoši izvēlētajam apmaksas veidam. Gadījumā, ja 24 stundu laikā pēc rēķina nosūtīšanas, Pircējs nav veicis rēķina apmaksu, Pārdevējam ir tiesības anulēt Preču pasūtījumu.

13. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir veicis apmaksu par Precēm un saņēmis automātisku paziņojumu: „Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegādei.

14. Pārdevējs veic pasūtīto Preču piegādi Pircējam atbilstoši Piegādes noteikumiem.

15.   Ikviens Pircējs var izteikt Aptiekai ieteikumus, priekšlikumus par Tīmekļa vietnes darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz to e-pastu info@medikaments.

 

 

II Attiekuma tiesības

 

16. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam nosūtot atteikuma veidlapu uz e-pastu: info@medikamnets.lv. Atteikuma veidlapas paraugs pieejams internetā: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu.

17.Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

a) iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika);

b) iegādājies bezrecepšu zāles un uztura bagātinātājus;

c) iegādājies medicīnas preces, kurām nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

c) ja Preces iepakojums vai pašas Preces ir bojātas;

d) ja Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

18. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces.

19. Ja Pircējs atbilstoši Piegādes noteikumiem ir izvēlējies Ekspress piegādi, tad Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam netiks atgriezta maksa, kas saistīta ar Preču piegādi, izmantojot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja vislētākais standarta piegādes veids.  

20.  Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot šo noteikumu Ekspress piegādes izmaksas) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis Preces, no kurām Pircējs atsakās.

III Piegādes noteikumi

  1. Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem pieciem Preču saņemšanas veidiem:

 

Nr.

Piegādes veids

Cena tai skaitā PVN 21%

Noteikumi

1)

Saņemot preci SIA Medelens aptiekā - Lielvārdes ielā 13, Rīgā

bezmaksas

Veicot pasūtījumu darba dienās līdz 15.00, pasūtījumu varēs saņemt pēc tam, kad Pircējs būs saņēmis telefona zvanu par piegādātu pasūtījumu. Pasūtījums būs pieejams aptiekā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, aptiekas darba laikā.

2)

Piegāde ar kurjeru:

Rīgas robežās pirkumiem virs 20 EUR

bezmaksas

Veicot pasūtījumu darba dienās līdz 15.00, pasūtījumu piegādāsim nākamajā darba dienā laika posmā no 10.00 līdz 18.00

Rīgas robežās pirkumiem zem 20 EUR

EUR 2

Piegāde ar kurjeru Latvijā

EUR 3

Ekspress piegāde Rīgas robežās - 5 stundu laikā

EUR 7,00

Ekspress piegāde iespējama, ja pirkums veikts līdz plkst. 12:00 un pasūtītā prece atrodas aptiekas noliktavā

  1. Izvēloties preces piegādi ar kurjeru, Pircējam ir jānorāda adrese, kurā Pircējs būs sastopams pasūtījuma piegādes laikā.
  2. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad Pircējs ir veicis apmaksu un Pārdevējs to ir saņēmis.
  3. Ja Pircējs noteiktajā laikā nav sastopams adresē, kuru tas norādījis, tad Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Šādā gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.
  4. Ja Pircējs izvēlas Ekspress Preces piegādes veidu, tad Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam netiks atgriezta maksa, kas Pārdevējam radusies saistībā ar Preču piegādi.
  5. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.
  6. Saņemot Preces, Pircējs parakstās par Preču saņemšanu, kas nozīmē, ka Pasūtījums ir izpildīts.
  7. Saņemot Preci Aptiekā, Pircējam jānosauc vai jāuzrāda Pasūtījuma numuru. Pircējs var pilnvarot citu personu izņemt Preces, sniedzot tai informāciju par Pasūtījuma numuru.
  8. Veicot Preces iegādi Tīmekļa vietnē, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.